Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė

Prašymų pateikimo tvarka

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau - švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas), ar Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau - Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) pagal nustatytą prašymo formą. Tėvų (globėjų) prašymai priimami ir elektronine programa registruojami nuolat.

Prašyme nurodoma:

 • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
 • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
 • pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;
 • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
 • duomenys apie tėvus (globėjus).

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė.
Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Sutartys

Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

 • sutarties šalys;
 • ugdymo programa;
 • šalių įsipareigojimai;
 • sutarties terminas;
 • nutraukimo pagrindai ir padariniai.

Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

Ugdymo sutartis registruojama ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

Vaikų priėmimas į grupes įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

Priėmimo kriterijai

Priimant vaikus į grupes: laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą.

Pirmenybė teikiama:

 • vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
 • vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
 • vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;
 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 • priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikams;
 • atsižvelgiama į tėvų (globėjų) pageidavimą ugdyti vaiką taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę sistemą;
 • atsižvelgiama, kad priimami vaikai būtų Kauno miesto savivaldybės gyventojai, ir tik esant laisvų vietų priimami kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai.

Tėvų apeliavimo teisės.

 1. Tėvai raštu pateikia motyvuotą apeliaciją direktorei;
 2. Tėvų apeliacija registruojama raštinėje;
 3. Apeliacija išnagrinėjama per 14 dienų.

Numatomas priimamų mokinių skaičius:

 • Į lopšelio gr. - 15 vaikų;
 • Į darželio gr. - po 20 vaikų;
 • Į priešmokyklinę gr. - 20 vaikų.