Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė
 • organizuoja vaikų meninį ugdymą per judesį, šokį;
 • sudaro sąlygas laisvams vaikų judėjimui, ugdo taisyklingą vaikų laikyseną bei kvėpavimą
 • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
 • bendradarbiauja su grupių mokytojais: lanksčiai derina savo  veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;
 • organizuoja įvairius renginius ir šventes;
 • rengia vaikus dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose.
 • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
 • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
 • bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;
 • organizuoja įvairius renginius ir šventes;
 • rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.
 • darbas su specialiųjų poreikių vaikais*;
 • įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus;
 • teikia pagalbą, vaikams, turintiems komunikacijos ir pažintinių procesų sutrikimų;
 • padeda grupių pedagogams pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
 • pasiūlius Pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistams (PPT), rengia individualias, modifikuotas arba adaptuotas bendrąsias ugdymo programas;
 • konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • šviečia lopšelio – darželio bendruomenę aktualiais vaikų kalbos raidos klausimais.

* Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Specialiojo ugdymo komisija (SUK) po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas).