Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė

Vizija

Pasiekti, kad lopšelis-darželis „Obelėlė“ taptų atvira naujovėms ikimokyklinio ugdymo įstaiga, atliepianti tėvų lūkesčius, užtikrinanti aukštą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų įvairių kompetencijų ugdymo kokybę. Tai institucija kurioje bendruomenės nariai bendradarbiauja, dirba, kuria, ugdo (si) saugioje, jaukioje, patrauklioje aplinkoje.

Misija

Bendradarbiaujant su šeima kvalifikuotai ugdyti vaikus (nuo 1,5 iki 7 metų amžiaus). Vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas brandinti vaikus  mokyklai, padedant ugdytiniams įgyti kompetencijas (socialinės, pažinimo, meninės, kalbos, sveikatos saugojimo), kurios laiduotų sklandų perėjimą iš darželio į mokyklą. Kurti palankias ugdymo(si) aplinkas  ir užtikrinti geras sąlygas  vaikų socializacijai (žmogiškųjų vertybių įsisavinimui), saviraiškai bei sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes skirtingus gebėjimus turintiems vaikams.

Teikti pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuojant specialiųjų poreikių vaikų ugdymą bendrosios paskirties grupėse.