Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė

Lopšelis – darželis savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento, švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio “Žara” nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos veiklos programa ir kitais teisės aktais.

Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas
http://svietimaskultura.kaunas.lt/index.php?3419482682


Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas
http://svietimaskultura.kaunas.lt/index.php?1970909145