Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, vnt. Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1 2 3 7
1 Direktorė 1 1016
2 Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 448
3 Mokytojas (ikimokyklinis ugdymas) 6 564
4

Mokytojas (priešmokyklinis ugdymas)

2 626
5 Meninio ugdymo mokytojas 1 467
6 Neformaliojo ugdymo mokytojas 1 311
7 Logopedas 1 723
8 Dietistas 1 182
9 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 480
10 Dokumentų tvarkytojas 1 200
11 Sandėlininkas 1 294
12 Auklėtojo padėjėjas 4 426
13 Valytojas 1 100
14 Virėjas 2 503
15 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 200
16 Patalynės prižiūrėtojas 1 100
17 Virtuvės darbininkas 1 100
18 Kiemsargis 1 200
19 Raštvedys 1 390