Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė

 

                                                                     2020 M. ĮSIVERTINIMAS

 

Plačiojo įsivertinimo išvados

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai

1.1.3, 2.1.3, 3.2.2

1.3.1 , 2.4.2, 5.3.1 2.4.2

 

Giluminio įsivertinimo išvados

 

Komentaras Tirti rodikliai 2.3.2 ir 5.2.1, 5.2.2

Privalumai:

Taikomi įvairūs ugdymo metodai ir būdai, pradėti taikyti patyriminio ugdymo metodo elementai.

Dauguma pedagogų geba kūrybiškai organizuoti ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius bei gebėjimus.

Dauguma pedagogų geba sudominti ugdytinius ir juos įtraukti į veiklą.

Geri ugdytinių pasiekimai, ypač priešmokykliniame amžiuje- dauguma jų gerai ir labai gerai pasirengia mokyklai.Su vaikų pasiekimais tėvai supažindinami individualiai.

Į pasiekimų vertinimus atsižvelgiama planuojant ir organizuojant ugdomąją veiklą.

Trūkumai:

Nepakankamai išnaudojama patyriminio ugdymo metodika, skatinant pažintinės ir socialinės kompetencijų ugdymąsi.

Privalumai:

Įstaigos grupių, salės, logopedės kabineto patalpos atitinka HN reikalavimus.

Įstaigos patalpos estetiškos ( taip mano 95 proc. respondentų)

Įstaigos grupėse dauguma priemonių atitinka vaikų amžių bei poreikius

Beveik visose grupėse priemonės išdėstytos logiška tvarka pagal veiklos kampelius (zonas)

Trūkumai:

Ne visose grupėse pakanka priemonių eksperimentams, tyrinėjimams

Ne visos lauko erdvės tikslingai išnaudojamos įvairesnei vaikų veiklai

Tėvai nepakankamai dalyvauja ugdymąsi skatinančios aplinkos kūrime

Rekomendacijos:

Taikyti patyriminio ugdymo metodikos elementus skatinant ugdytinių pažintinės ir socialinės kompetencijų ugdymąsi.

Lauko aikštelėje įrengti daugiau edukacinių erdvių įvairesniai vaikų veiklai.